chồng xếp tôpô

 

A: topological overlay

 


 

Một phương pháp phân tích trong GIS để xác định sự trùng khớp không gian của các đối tượng địa lí.

 

Phần lớn các phần mềm GIS hỗ trợ chồng xếp đối với mọi loại đối tượng.

 

 Xt: đồng nhất, giao, hợp.