chồng lớp vùng

 

A: polygon overlay

 


 

Thủ tục chồng lớp theo thuật toán tôpô, xác định sự trùng khớp không gian của hai lớp đối tượng vùng, tạo ra một lớp đối tượng vùng mới trên cơ sở phép đồng nhất, giao hoặc kết hợp.