chồng lớp

 

A: overlay

 


 

 X. chồng lớp tôpô.