chòm vệ tinh

 


 

Sự xắp xếp trong không gian của một tập hợp hoàn chỉnh các vệ tinh trong một hệ thống như GPS.