chiều dài nằm ngang

 


 

Hình chiếu của hai điểm lên mặt phẳng nằm ngang. Trong trắc địa, mặt phẳng đó vuông góc với đường dây dọi.

 

Chiều dài nằm ngang trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua khoảng cách cần đo.