chiều cao rừng

 


 

Chiều cao bình quân của cây gỗ trong một khu rừng.

 

Chiều cao trội là chiều cao của 20% tổng số cây đo ở tầng cao nhất. Chiều cao bình quân và chiều cao trội được dùng để xây dựng biểu sản lượng rừng, dựa trên tương quan chiều cao bình quân với sản lượng.

 

Chiều cao bình quân còn được dùng để tính mật độ rừng thích hợp đối với một loài cây trên một cấp độ phì nhất định của đất.