chiết tách đặc tính

 


 

Quá trình phân loại, xắp xếp các thông tin có sẵn trong ảnh vệ tinh theo các yêu cầu hoặc chỉ tiêu đưa ra dưới dạng các hàm số.

 

Ba đặc tính chính cần chiết tách bao gồm: đặc tính phổ, đặc tính hình học, đặc tính cấu trúc.