chỉ tiêu nhiễu pha

 


 

Mật độ phổ nhiễu pha của các sóng mang chưa điều biến là mật độ đảm bảo vòng lặp đã được khoá pha của dải thông nhiễu 10 Hz mỗi phía sẽ có thể theo dõi sóng mang với độ chính xác 0,1 radian r.m.s (Sai số trung phương).