chỉ tiêu cầu phương

 


 

Hai thành phần của sóng mang L1 đã được điều biến bởi hai chuỗi bit tách biệt sẽ được đặt ở tư thế hai pha vuông góc với sai số khoảng ±100 milimetradians.