chỉ số úa vàng thực vật

 


 

Chỉ số được sử dụng khi phân tích ảnh viễn thám, được tính theo công thức:  YVI = (R+G)/2.

 

Trong đó R là quang phổ bước sóng nhìn thấy (0,63-0,69 mm), G bước sóng xanh (0,52-0,60 mm).

 

Chỉ số úa vàng thực vật chỉ mức độ hạn hán của thực vật.