chỉ số thực vật sai khác (DVI)

 


 

(cg. chỉ số thực vật môi trường EVI, chỉ số thực vật cây trồng CVI).

 

Chỉ số được sử dụng khi phân tích ảnh viễn thám, được tính theo công thức:  DVI=IR−R