chỉ số thực vật (NDVI)

 


 

Một chỉ số được dùng để phân tích ảnh viễn thám, được tính theo công thức: NDVI = (NIR-R)/(NIR+R).

 

Trong đó NIR là giá trị bức xạ của bước sóng cận hồng ngoại, R là giá trị bức xạ của bước sóng đỏ nhìn thấy.

 

Chỉ số thực vật được dùng rất rộng rãi để xác định mật độ phân bố của thảm thực vật, đánh giá trạng thái sinh trưởng và phát triển của cây trồng, làm cơ sở số liệu để dự báo sâu bệnh, hạn hán, diện tích năng suất và sản lượng cây trồng…