chỉ số màu sáng thực vật (LVI)

 


 

Chỉ số được sử dụng khi phân tích ảnh viễn thám.

 

Năm 1976 R. J. Kauth và G. S Thomas đã tìm được mối liên hệ giữa chỉ số hạn hán thực vật và số liệu vệ tinh TM: LVI=0.3037b1+0.2793b2+0.4743b3+0.5585b4+0.5082b5+0.1863b7.

 

Trong đó b1-b7 là quang phổ của các bước sóng khác nhau của ảnh vệ tinh TM.