chỉ số màu nâu thực vật (BVI)

 


 

Chỉ số được sử dụng khi phân tích ảnh viễn thám, được tính theo công thức: BVI=(b5+b7)/2.

 

Chỉ số này phản ánh mức độ thiếu nước của thực vật. Chỉ số này còn được dùng để đánh giá tác hại của sâu bệnh đối với cây trồng.

 

Do các chỉ số viễn thám thực vật rất phong phú vì vậy hoàn toàn có khả năng sử dụng các thông tin viễn thám để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong sản xuất nông nghiệp.