chỉ số hoá mục tin

 

A: item indexing

 


 

Biện pháp tăng tốc độ hỏi đáp lôgich và các liên kết dạng bảng bằng việc tạo một chỉ số trên một mục tin trong bảng dữ liệu.