chỉ số hoá không gian

 

A: spatial indexing

 


 

Quá trình vẽ lớp, chọn đối tượng không gian, định danh đối tượng dựa vào chỉ số của các đối tượng cơ sở.