chỉ số

 

A: index

 


 

Cấu trúc dữ liệu đặc biệt dùng trong CSDL để tìm kiếm nhanh các bản ghi trong các bảng hoặc các thuộc tính không gian trong các tập hợp dữ liệu địa lí.

 

Phần lớn các phần mềm GIS cung cấp cả chỉ số không gian và chỉ số thuộc tính.