chỉ mục

 


 

(cg. dẫn mục), danh sách những từ, cụm từ sắp xếp theo thứ tự chữ cái gồm tên tác giả, địa danh, hay chủ đề được trích từ bài báo hay sách.

 

Đối với sách, dẫn mục chỉ ra số trang của từ được nói đến trong sách và thường nằm cuối sách.