chế độ lộc điền

 


 

Chính sách ban cấp ruộng đất cho quan lại thời phong kiến. Lộc điền bao gồm: ruộng đất thế nghiệp, ruộng đất ân trí, ruộng tế, ruộng bãi dâu.

 

Chế độ lộc điềnlầm đầu tiên được ban hành vào năm 1477 dưới triều Lê Thánh Tông.