chế độ để dương

 


 

Một hình thức quản lí đất đai do người Pháp và ngoại kiều đồng hoá Pháp sở hữu ở Nam kì thời Pháp thuộc đối với khu vực chưa có bản đồ giải thửa chính xác.