chế bản kẽm

 


 

Quá trình chuyển hình vẽ từ bản gốc bản đồ sang mặt kim loại để in hàng loạt trên máy in ôpxet.