chế bản điện tử

 


 

Quy trình tiến hành biên tập bản đồ bản đồ trên máy tính và chế in theo công nghệ tin học. Chất lượng bản phim được in từ máy chế bản điện tử cho chất lượng cao, thời gian nhanh chóng.

 

Hiện nay, chế bản điện tử được dùng rộng rãi trong việc in bản đồ và các ấn phẩm khác. Một số máy chế bản điện tử cho phép chế bản in từ máy tính, không qua công đoạn in phim.