chất lượng sản phẩm

 


 

Toàn bộ tính năng của sản phẩm phù hợp với những điều kiện kĩ thuật đã quy định, nhằm thỏa mãn nhu cầu nhất định của xã hội.

 

Chất lượng sản phẩm được tính theo các chỉ tiêu quy định cho mỗi loại sản phẩm.

Vd: đối với bản đồ xuất bản in trên giấy, các chỉ tiêu đó là: sự đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ so với bản gốc, các màu in đảm bảo trùng khớp, màu sắc đúng thiết kế, bản in sạch...

 

Việc nâng cao chất lượng sản phẩm có thể đạt được bằng cách: tuân thủ nghiêm chỉnh quy trình công nghệ đã quy định, đồng thời luôn cải tiến quy trình cho hợp lí nhất; sử dụng thiết bị và vật liệu tốt. Trình độ chuyên môn và ý thức lao động của người lao động có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm.