chất lượng

 


 

Toàn bộ các đặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thoả mãn nhu cầu đã công bố hay còn tiềm ẩn.