cửa sổ vô tuyến

 


 

Vùng phổ điện từ trong dải tần số vô tuyến mà trong đó sóng vô tuyến có thể truyền qua khí quyển Trái Đất không bị các thành phần của khí quyển phản xạ và làm suy giảm đáng kể.

 

Nó trải rộng từ khoảng 10 megahec đến 100 gigahec và cho phép kính thiên văn vô tuyến trên mặt đất thu được bức xạ trong khoảng đó từ các nguồn vô tuyến từ thiên thể. Dưới 100 MHz sóng vô tuyến tới bị tầng điện li phản xạ và sóng vô tuyến trên 100 GHz bị ảnh hưởng tăng dần bởi sự hấp thụ phân tử.