cung chênh

 

A: dangling arc

 


 

Cung có tồn tại cùng một vùng cả bên phải và bên trái và có ít nhất một nút không liên kết với các cung khác. Nó thường được xuất hiện khi một vùng không đóng kín (thiếu), các đường liên kết không hợp lệ, hoặc một đường được số hoá bỏ qua giao điểm của nó với các đường khác (thừa). Đường chênh không phải luôn là một lỗi.

 

Vd: cung chênh có thể biểu diễn những ngõ cụt trong bản đồ đường giao thông. 

 

Xt. nút thừa.