cung

 

A: arc

 


 

 1. Một chuỗi có trật tự các điểm (cặp toạ độ x,y), bắt đầu từ một vị trí và kết thúc ở vị trí khác. Sự kết nối các đỉnh của cung tạo nên một đường. Điểm ở tận cùng của cung còn gọi là nút.

 

2. Một kiểu đối tượng được dùng để biểu diễn đối tượng dạng đường và biên giới vùng. Một đối tượng dạng đường có thể chứa nhiều cung. Các cung được liên kết topo với các nút (cấu trúc liên kết cung-nút) và với các vùng (cấu trúc liên kết vùng-cung). Các thuộc tính mô tả của cung được lư­u trong bảng thuộc tính cung (AAT).

 

Xt. nút.