Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

 


 

Tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lí nhà nước về đo đạc và bản đồ trên đất liền, vùng trời, vùng biển thuộc quyền quản lí và tài phán của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Cục Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Phủ Thủ tướng, được chính thức thành lập theo Nghị định 444-TTg ngày 14 tháng 12 năm 1959 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ, triển khai công tác đo đạc và bản đồ cơ bản.

 

Ngày 03 tháng 5 năm 1974, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 106-CP về việc chuyển Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Phủ Thủ tướng thành Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

 

Ngày 22 tháng 2 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/CP về việc thành lập Tổng cục Địa chính trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước và Tổng cục quản lí Ruộng đất, Vụ Đo đạc Bản đồ là cơ quan giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính thực hiện chức năng quản lí nhà nước về đo đạc – bản đồ, kể cả đo vẽ bản đồ địa chính.

 

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ đã được Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2002, đánh dấu một giai đoạn mới trong quản lí nhà nước về đo đạc và bản đồ. Ngày 5 tháng 8 năm 2002, Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra Nghị quyết về việc Thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước. Trong cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có Cục Đo đạc và Bản đồ.

 

Tại Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, Cục Đo đạc và Bản đồ đổi tên thành Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

 

Trụ sở chính của Cục tại số 2 phố Đặng Thùy Trâm, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

 

Chi cục Phía Nam có trụ sở tại số 42 phố Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.