cơ sở toán học bản đồ

 


 

Những yếu tố nhằm đảm bảo độ chính xác của bản đồ và cho phép ghép nhiều mảnh bản đồ lại với nhau mà vẫn giữ được tính nhất quán cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng bản đồ.

 

Theo quy định của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia Việt Nam, các yếu tố toán học bản đồ bao gồm: tỉ lệ bản đồ, lưới chiếu bản đồ, lưới toạ độ, bố cục và hệ thống phân mảnh bản đồ.

 

Cơ sở toán học bản đồ là yếu tố rất quan trọng của CSDL không gian.