thông tin số

 


 

Thông tin được tạo lập bằng phương pháp dùng tín hiệu số.