thông tin tài liệu

 


 

Kết quả nhận được sau khi chế biến, xử lí các thông tin nguyên thuỷ. Thông tin tài liệu bao gồm: phim, ảnh các loại; bản đồ in trên giấy, bản đồ số; văn liệu (ấn phẩm, bảng thống kê, văn bản).