thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

 


 

Bao gồm các thông tin về sản phẩm đo đạc (trừ các vật kiến trúc thuộc công trình xây dựng đo đạc), số liệu đo đạc, cơ sở dữ liệu địa lí, ảnh, sản phẩm bản đồ, thông tin đất đai...