thông tin vệ tinh

 


 

Việc truyền tin vô tuyến điện bằng sóng centimét được thực hiện giữa những đối tượng liên lạc trên mặt đất qua vệ tinh truyền tin.