thông tin vô tuyến

 


 

Phương pháp liên lạc truyền, nhận thông tin được thực hiện qua các sóng điện từ bằng các phương tiện không dùng dây nối trực tiếp.