thời gian sao

 


 

Đơn vị cơ bản của thời gian sao là ngày sao. Ngày Mặt Trời là chu kì nhật động của Mặt Trời, còn ngày sao là chu kì nhật động của các sao.

 

Việc đo thời gian bằng ngày sao và ngày Mặt Trời trung bình liên quan đến kinh tuyến địa lí.