thời gian thu nhận

 


 

Thời gian cần thiết tối thiểu để một máy thu GPS ghi nhận các tín hiệu vệ tinh và tính ra trị toạ độ đầu tiên của vị trí cần xác định.