thuế chuyển quyền sử dụng đất

 


 

Kinh phí chủ sử dụng đất phải nộp cho ngân sách Nhà nước khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.