thuốc hiện hình

 


 

Dung dịch hoá chất thực hiện phản ứng oxi hoá - khử, làm cho các hạt muối bạc trên lớp nhũ tương đã bắt sáng trở thành hạt bạc nguyên chất cấu tạo nên hình ảnh.

 

Dung dịch thuốc hiện hình thường bao gồm 4 thành phần: hoá chất hiện hình [cg. chất hiện ảnh; vd: Metol (CH3NHC6H4OH), Hiđroquinon (C6H4(OH)2)... đối với phim ảnh đen trắng; họ phenylenđiamin đối với phim ảnh màu], chất bảo vệ (thường là muối natri sunfit), chất tăng tốc độ hiện (muối kiềm) và chất chống mờ (Kali Bromua).

 

Tuỳ theo yêu cầu của các loại phim, giấy ảnh, có thể sử dụng tỉ lệ các thành phần (cg. đơn hay đơn pha chế) của thuốc hiện hình khác nhau, hoặc có thể bỏ bớt một vài thành phần mà hiệu quả hiện hình vẫn đảm bảo chất lượng.

 

Đơn thuốc hiện hình đơn giản nhất để tráng phim đen trắng là đơn "10 - 100 –     1 000", tức 10 g Metol, 100 g Natri Sunfit và 1 lít nước (tương đương 1 000 g).

 

Với kĩ thuật, công nghệ in tráng phim hiện đại ngày nay, các nhà sản xuất đã cung cấp các đơn thuốc hiện hình tổng hợp rất tiện dụng.