thuốc ngưng hình

 


 

Một loại dung dịch axit làm trung hoà chất bazơ trong thuốc hiện, đồng thời giúp cho thuốc hãm hình hoạt động bền hơn; dùng cho phim, ảnh đen trắng. Dung dịch thuốc ngưng hình thường gồm khoảng 20 ml axit axêtic trong một lít nước.

 

Sau khi hiện hình, cho phim vào thuốc ngưng hình làm ngừng hoạt động của thuốc hiện trước khi cho vào thuốc hãm hình. Với ảnh đen trắng, có thể dùng nước rửa thay cho thuốc ngưng hình.