thuộc tính

 

 A: attribute

 


 

1. Đặc tính của một đối tượng địa lí được miêu tả bằng số, ký tự, ảnh... thường được l­ưu dưới dạng bảng và được kết nối với đối tượng nhờ bộ định danh do người sử dụng quy định (vd: thuộc tính của một đơn vị hành chính bao gồm: mã, tên, diện tích, dân số).

 

2. Cột trong bảng cơ sở dữ liệu

 

 Xt. CSDL thuộc tính; mục tin.