thư mục cơ sở dữ liệu

 

A: database directory

 


 

Một thư mục hệ thống dùng để quản lí thông tin về CSDL bản đồ. Mỗi thư viện bản đồ thường có một thư mục chứa các tệp dữ liệu của bản đồ.

 

Đối với bản đồ địa hình, thường quy định thư mục chứa các tệp tin của mảnh bản đồ là tên của mảnh; đối với bản đồ hành chính, tên của thư mục là tên viết tắt của tỉnh, huyện...

 

Việc đặt tên thư mục phải đảm bảo tính khoa học, hợp lí để tránh trùng lặp và dễ nhận biết các dữ liệu cần quan tâm.