thư viện

 

A: library

 


 

Tập hợp các dữ liệu địa lí được định nghĩa thống nhất và được chia thành những lớp và những mảng thông tin nhỏ hơn; thư viện CSDL địa lí có thể tổ chức dữ liệu địa lí như là một  tập hợp các mảnh bản đồ, mỗi mảnh bản đồ lại được coi là một tập các lớp thông tin dưới dạng các tệp.