thư viện bản đồ

 

A: map library

 


 

Tập hợp có tổ chức, thống nhất của các dữ liệu không gian với đơn vị thành phần là các mảnh bản đồ gồm có các lớp bản đồ xắp xếp kề nhau.

 

Thư viện bản đồ tổ chức dữ liệu địa lí hoặc các lớp đối tượng theo không gian dưới dạng tập hợp kề nhau, theo chủ đề dưới dạng tập hợp các lớp bản đồ.

 

Các dữ liệu trong thư viện bản đồ được đánh chỉ số vị trí để quá trình truy cập được thuận lợi nhất.