thư viện đa phương tiện

 


 

Hệ thống thư viện sử dụng hỗn hợp sách báo và nhiều phương tiện lưu trữ thông tin và tri thức khác nhau như băng đĩa viđiô, vi phim, CD - ROM, phần mềm máy tính...

 

Quy trình và quá trình tổ chức và quản lí thư mục đa phương tiện giống như thư viện truyền thống: việc tìm tài liệu cũng bằng tay, sử dụng bộ máy tra cứu bằng phiếu hoặc vi phim, vi phiếu...

 

Tại Việt Nam, một số cơ quan thông tin tư liệu và thư viện lớn đã và đang tổ chức một số phòng đọc đa phương tiện phục vụ người sử dụng.