thư viện điện tử

 


 

(cg. thư viện ảo), thư viện không tồn tại như một thực thể vật lí, cung cấp các nguồn thông tin điện tử có thể truy cập trong thư viện hoặc từ xa thông qua mạng Internet hoặc Intranet với các thiết bị truyền thông hiện đại.

 

Trong thư viện ảo có thể tra cứu dữ liệu toàn văn hoặc chỉ có nội dung tóm tắt của tài liệu tuỳ theo mức độ phân quyền truy cập hoặc bản quyền của tài liệu.