thửa đất phụ

 


 

(cg. đơn vị phụ tính thuế), các thửa đất nhỏ trên thửa đất lớn, có đường ranh giới phân chia không ổn định, có các phần được sử dụng vào các mục đích khác nhau, mức tính thuế khác nhau.