thực thể

A: entity

 


 

Tập hợp các đối tượng (con người, địa điểm, địa vật, hiện tượng) được miêu tả bởi cùng các thuộc tính trong cơ sở dữ liệu địa lí.

 

Các thực thể được định danh trong giai đoạn thiết kế mức quan niệm và thiết kế ứng dụng.