thước tỉ lệ thẳng

 


 

Đồ giải tương ứng với một tỉ lệ số nào đó thuộc một hệ đơn vị độ dài.

 

Thông thường trên một đường thẳng, đặt hàng loạt các đoạn thẳng có cùng chiều dài (vd: 2 cm). Mỗi đoạn này gọi là đoạn cơ sở của tỉ lệ. Từ trái sang phải theo chiều tăng dần bắt đầu từ đoạn cơ sở thứ hai ghi chiều dài ở ngoài thực địa tương ứng với các đoạn cơ sở. Còn đoạn cơ sở thứ nhất được chia thành 10 phần bằng nhau.

 

Độ chính xác thực tế của thước tỉ lệ thẳng là ± 0,5 mm, tương ứng với 0,02 đến 0,03 đoạn cơ sở của thước tỉ lệ.