trang đồ hoạ

 

A : graphics page

 


 

Vùng trên màn hình biểu diễn các đối tượng đồ hoạ để trình bày các bản đồ, sơ đồ, hình vẽ hoặc mô phỏng trang đồ hoạ của máy vẽ.

 

Đơn vị trang thường là centimet hoặc inch tương ứng với đơn vị đo trên Trái Đất như­ mét, kilômet...

 

Có thể kết hợp trên một trang đồ hoạ nhiều bản đồ giống nhau hoặc khác nhau.