trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)

 


 

Việc trao đổi dữ liệu có cấu trúc theo các thông báo xác định trước và được chuẩn hoá từ máy tính tới máy tính, từ ứng dụng tới ứng dụng, trong môi trường không thuần nhất.

 

Mục đích của EDI là dần giảm bớt hoặc loại bỏ công việc giấy tờ và làm tăng nhanh thời gian trao đổi công việc.